top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Wij zijn: YDdeco Comm.V., handelend onder de naam YUSfotografie, met maatschappelijke zetel te Bornstraat 10 2200 Herentals, en ondernemingsnummer 0635.911.115.

 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres sarah@yusfotografie.com of het telefoonnummer 0499327576.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, YUSfotografie.

 2. Dienst: de diensten die wij, YUSfotografie, leveren.

 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte of op de dag van de aankoop van onze Goederen. 

 5. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  

 7. Goederen: de Goederen die wij, als Dienstverlener, leveren.

 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

 9. Website: https://www.yusfotografie.com/

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze Goederen aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en Goederen, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij bieden als Dienstverlener de volgende Goederen/Diensten aan:

 • Familiefotografie

 • Huwelijksfotografie

Wij doen steeds een Aanbod via een offerte. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Voor de Diensten van YUSfotografie staan de algemene tarieven vermeld op de website, exclusief BTW.

Offertes worden opgemaakt op basis van de online gevraagde diensten; voor een huwelijk kan er eerst een kennismakingsgesprek worden ingepland.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

Artikel 4 – Vergoeding

4.1. Algemeen

4.1.1. De prijzen worden uitgedrukt in euro en exclusief BTW.

4.1.2. Voor Goederen/Diensten die worden aangekocht, zullen wij, als Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. 

4.1.3. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Goederen/Diensten. Eventuele bijkomende kosten (zoals bijbestellingen), zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. 

4.1.4. Indien wij, als Dienstverlener, extra kosten moet maken die niet in de offerte zijn voorzien, zal ik steeds jou, als Klant, op de hoogte brengen. Pas na communicatie en overleg zullen wij, als Dienstverlener, handelen.

4.2. Facturatie en betaling

4.2.1. Dienstverlener stuurt voor het door De Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur aan De Klant. De factuur moet worden voldaan binnen 14 kalenderdagen. In geval van een familie-/newborn- of andere shoot moet het volledige factuurbedrag voldaan zijn voor aanvang van de shoot.

Ingeval van een bruiloftshoot wordt aan aanbetaling van 30% van het factuurbedrag verlangd bij het vastleggen van het huwelijk, om de datum te reserveren.

4.2.2. Indien de (voorschot)factuur niet binnen de vermelde termijn is voldaan, zal de Dienstverlener een herinneringsmail sturen en eventueel ook via andere weg contact met De Klant opnemen.

Wordt de factuur niet tijdig voldaan kan Dienstverlener, nadat De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, ook al haar werkzaamheden ten behoeve van De Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door Dienstverlener aangetoond wordt. Hiervoor is geen ingebrekestelling door Dienstverlener noodzakelijk. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Goederen of diensten online aankopen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Goederen/Diensten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

5.2. Uitzonderingen 

Herroeping van de bestelling van de fotoshoot kan niet meer vanaf de uitvoering van de fotoshoot is begonnen (het betreft immers producten op maat). Herroeping van de bestelling van een fotoalbum is niet mogelijk. Herroeping is eveneens niet mogelijk wanneer de Klant akkoord is gegaan met de onmiddellijke uitvoering van de Dienst en met de afstand daarbij van het Herroepingsrecht.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring via mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.5. Indien jij, als Klant de Overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ik op de hoogte ben gesteld van jouw beslissing om de Overeenkomst te herroepen.

6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering

7.1. Voor een fotoshoot is de datum vooraf afgesproken. Bij huwelijksfotografie ontvangt de Klant binnen ongeveer een week na het huwelijk een preview van ongeveer 20 beelden. Binnen 6 weken na het huwelijk ontvangt de Klant de volledige online galerij. Foto’s worden afgeleverd in een beveiligde online galerij; albums persoonlijk of via de post.

De Dienstverlener maakt vooraf melding aan de Klant van het uitlopen van levertijden. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zijn: wijzigingen in de planning, ziekte of problemen bij de koerier.

Artikel 8 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Goederen binnen de 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek Goed, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

9.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt, naargelang welk bedrag lager is.

Wij, als Dienstverlener, zullen naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens een fotoshoot. Jij, als Klant, maakt deze omstandigheden zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

9.1.2. Indien De Klant niet tijdig informatie zou verstrekken over gewijzigde omstandigheden (zoals datum) die belangrijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waardoor de uitvoering voor Dienstverlener onredelijke onvoorziene inspanningen vergt, kan de Dienstverlener een schadevergoeding van 10% van de totaalprijs aanrekenen.

9.1.3. Indien De Klant de Overeenkomst annuleert terwijl de volledige Opdracht nog uit te voeren was, wordt 25% van de totaalprijs aangerekend.

Werd de Opdracht al gedeeltelijk uitgevoerd, brengt Dienstverlener de reeds geleverde diensten en producten in rekening waarvoor de verschuldigde prijs door de Dienstverlener zal worden berekend en dewelke wordt verhoogd in functie van de geschatte gederfde winst.

Indien De Klant de fotoshoot annuleert, worden volgende vergoedingen aangerekend:

 • bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

 • bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

 • bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

De betalingsverplichting geldt tevens indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

9.2. Aansprakelijkheid bij overmacht

9.2.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele   verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.

Langs de kant van Dienstverlener betreft het overmacht waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte en extreme weersomstandigheden, waardoor het niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren.

Een partij die van mening is dat dergelijke omstandigheid zich voordoet, stelt de wederpartij onverwijld op de hoogte.

9.2.2. De Dienstverlener zal ingeval van overmacht door ziekte of ongeval naar beste vermogen trachten te zorgen voor een vervangende fotograaf of een nieuwe datum overeen te komen.

Ingeval van andere overmacht waardoor de opdracht niet te realiseren is, is Dienstverlener gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is De Klant gehouden om Dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

Na ontvangst van deze mededeling over het bestaan van de overmacht heeft de Klant 2  weken de tijd om de Overeenkomst te ontbinden. Indien De Klant besluit tot ontbinding is deze verplicht om Dienstverlener te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De Dienstverlener is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

9.2.3. De in de Overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd overeenkomstig de duur van de gebeurtenis van overmacht.

9.3. Relaties met derden en onderaannemers

9.3.1. Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

10.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, materialen, en overige inhoud op de Website en ontwikkeld in het kader van opdrachten, eigendom zijn van de Dienstverlener. Deze zijn beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

Dienstverlener houdt zich het recht voor de gemaakte producten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beurs- en demonstratiemateriaal.

10.2. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken, tenzij dit vooraf aan ons, als Dienstverlener, is gemeld en onder de voorwaarden daarbij gesteld.

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaar jij, als Klant je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op de Website.  

11.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 12– Geheimhouding 

12.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de Dienst.

12.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van ons, als Dienstverlener, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, financiering en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…

12.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

13.3.  Deze Algemene voorwaarden, alsmede de overeenkomsten hierop gebaseerd, worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arondissement Turnhout, tenzij dwingend recht anders bepaalt.Onderkant formulier

bottom of page